Политика за поверитенлност и за защита на личните данни


Въведение:

Уважаеми потребители, молим внимателно да прочетете настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на „Омникар Рент“ ООД („Политиката за поверителност“). Политиката за поверителност е приложима за всички наши клиенти - физически лица, както и за представителите на клиентите ни юридически лица. Целта на настоящата политика е да разясни каква лична информация събираме и обработваме при сключване на договор или при приемане на заявка за резервация, за какви цели ползваме събраните лични данни и какви са Вашите права като субект на лични данни. 

В случай че имате въпроси относно начина на защита на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-долу телефон и електронна поща. 

 

Информация за администратора на лични данни:

„Омникар Рент“ ООДе дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 202307797, със седалище и адрес на управление: с.Труд, Община Пловдив, ул.“Карловско шосе“ №42, Тел: 0700 45645; e-mail: lesov@orent.bg.

 

 

Дефиниции:

·  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице,което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е  лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

·  „обработване“означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

·  „ограничаване на обработването”означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

·  „администратор”означава физическо или юридическо лице,публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; 

·  „обработващ лични данни”означава физическо или юридическо лице,публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

·  „получател“означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;

·  „трета страна“означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

·  „съгласие на субекта на данните“означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 

Основни принцини при обработването на лични данни:

При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозначност, съотносимост на обработването на данните със съответите цели, точност и актуалност на обработваните данни. 

Посочените по-долу лични данни се събират и обработват с цел сключване на договори за предоставяните от нас услуги и изпълнение на поетите съгласно тях задължения, както и в изпълнение на законово регламентирани задължения. 

Предвид горното, без така описаните по-долу Ваши лични данни не би било възможно да сключим с Вас договор за ползването на предлаганите от нас услуги.

 

За какви цели и на какво правно основание се обработват Вашите лични данни: 

 

За изпълнение на договор или във връзка с преддоговорни отношения:

Ние обработвамеидентификационните Ви данни и други Ваши лични данни, за да предоставяме заявените от Вас услуги,да изпълняваме договорните и преддоговорните си задължения, както и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

 

Обработкатана личните Ви даннисе извършва с цел:

·  установяване на самоличността на клиента;

·  осъществяване на контакт с клиента във връзка със заявените от него услуги или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор;

·  управление и изпълнение на Вашите заявки във връзка със сключването или изпълнението на договорза предоставяните от нас услуги;

·  изготвяне и изпращане на фактуриза дължимите плащания по направените от Вас заявки или сключените с нас договори;

·  осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване;

·  събиране надължимите суми за ползваните услуги;

·  извършване на обработка от обработващ данните при сключване насъответендоговорс обработващ лични данни.

 

За изпълнение на законовизадължения:

Ние обработвамеидентификационните Ви данни, данни за изготвяне нафактури и извършване на плащанияи други Ваши лични данни, с цел изпълнение на нормативно уредени наши задължения, включително, но не само:

·  предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

·  предоставяне на информация на органите на реда при нарушения;

·  предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни;

·  изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и други свързани нормативни актове;

·  предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

 

Обръщаме Ви внимание, че Вашите лични данни се събират и/или обработват за целите на директния маркетинг.

 

Какви лични данни обработваме:

 

данни за идентификация:

·  трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

други данни:

·  информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

·  лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер, имейл;

·  информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащаниятапо сключените с нас договори;

·  електронна пощаи информация за извършените от потребителя заявки, подадени оплаквания, молби за съдействие;

·  друга обратна информация, която получаваме от Вас;

·  данни, предоставяни през нашата интернет страница;

·  други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване