Общи условия


1.   ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА:

1.1. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние, с принадлежности и документи съобразно изискванията  на действащата нормативна уредба, с добър външен вид, с годишен винетен стикер и с действащи застраховка Гражданска отговорност и Каско.

1.2. След изтичане на уговорения срок или при предсрочно прекратяване на Договора НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне Автомобила на НАЕМОДАТЕЛЯ в състоянието, в което го е приел, заедно с всички принадлежности и документи.

1.3. Забележки в състоянието на Автомобила при предаването и при връщането му се констатират в Приемо-предавателен протокол, подписан от страните.
1.4.  Отстраняването на повреди по Автомобила се извършва в автосервизите на НАЕМОДАТЕЛЯ. Ремонти по Автомобила извън сервизните бази на НАЕМОДАТЕЛЯ се извършват само с предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.


2.   ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1.  НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ Aвтомобилa, за срок и наемна цена, описани в  Договора. НАЕМАТЕЛЯТ предплаща наемната цена за целия срок на ползване на Автомобила авансово при подписване на Договора. Предсрочно едностранно връщането на Автомобила на НАЕМОДАТЕЛЯ не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задължение да плати наемна цена за целия договорен срок.
2.2.  Наемната цена на Автомобила не включва:
- Гориво – Автомобилът се предава и приема с пълен резервоар. В случай, че Автомобилът бъде върнат с непълен резервоар, НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на разхода за съответното количество гориво до пълен резервоар плюс административна такса в размер на 20 лв. с ДДС;

Пълномощно за управление на автомобила в чужбина за държави извън Европейския съюз. В случаите, когато НАЕМОДАТЕЛЯТ даде изрично съгласие са управление на Автомобила извън държави от Европейския съюз, разходите, произтичащи от това за пълномощно или допълнителна застраховка, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ;
- Измиване и почистване – Автомобилът се предава и приема почистен и измит. В случай, че Автомобилът не бъде върнат в този вид, НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото за втори оглед след измиване и НАЕМАТЕЛЯТ заплаща следните такси в зависимост от вида на автомобила: лек - 20 лв. с ДДС, SUV -30 лв. с ДДС, бус – 40 лв. с ДДС.  
2.3.  При надвишаване на фиксирания пробег НАЕМАТЕЛЯТ дължи допълнителна такса в размер на 0.12лв./км с ДДС.
2.4.  НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит при наемане на Автомобила, който се възстановява при връщането му. Депозитът се ползва от НАЕМОДАТЕЛЯ за погасяване на разходи и/или щети, непокрити от застрахователя или неплатени от НАЕМАТЕЛЯ.
2.5.  В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ даде съгласие данните на посочената от него кредитна карта, по която е блокиран депозита, да бъдат вписани в договора, то той заплаща само 50% от определения депозит.
2.6.  Ако НАЕМАТЕЛЯТ даде изрично съгласие данните по кредитната карта да бъдат вписани в Договора или копирани, размерът на депозита се намалява на 50%. НАМАТЕЛЯТ упълномощава неотменимо и безусловно НАЕМОДАТЕЛЯ да авторизира, преавторизира и тегли суми по кредитната карта /със или без физическото присъствие на картата/ за плащане на наемна цена, разходи, такси, обезщетения и/или други суми, които и произтичат от Договора и са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ:

3.1. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да е навършил възраст 20 години, да представи лична карта за идентификация, както и свидетелство за правоуправление на МПС и контролен талон, които да са с минимум валидност 1 година.

3.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:

- да ползва Автомобила с грижата на добър стопанин, като спазва стриктно техническите изисквания за експлоатация, указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ, Общите условия на застрахователя, приложими към застраховки КАСКО и ГО;

да осигури опазване на автомобила от посегателства като вземе всички разумни предпазни мерки за защита и като го паркира само на охраняем паркинг или гараж;

да не предоставя Автомобила или негово оборудване и принадлежности на трети лица без предварително съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, да не оставя в Автомобила принадлежащите му ключове, средства за дистанционно отключване/отблокиране на защити, свидетелство за регистрация на Автомобила;

- да ползва Автомобила по предназначение,  да не го  използва за участие в състезания, обучения, тренировки, изпитания, за теглене на ремаркета, извън пътните настилки, за пренасяне на едри и насипни товари, за превозване на пътници срещу възнаграждение, за превозване на товари, забранени или без изискуемото от закона разрешение;

да не допуска излизането на Автомобила извън пределите на Република България, освен ако НАЕМОДАТЕЛЯТ не е предварително уведомен и е дал изрично съгласие с издаването на писмено пълномощно в този смисъл. В случай на нерегламентирано пресичане на границите на Р. България всички приети застраховки стават невалидни и НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати в двоен размер такса „чужбина” (по ценоразпис);

да не допуска пушене в Автомобила, като за всяко констатирано нарушение на забраната НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. с ДДС;

да не допуска управление на Автомобила от лица на възраст под 20 години, неправоспособни лица, лица които не разполагат с редовни документи за самоличност или правоуправление, лица в нетрезво състояние или след употреба на упойващи, наркотични или други подобни субстанции, при които шофирането е забранено/не се препоръчва;

при настъпване на ПТП, кражба, злополука, повреда или друг инцидент, свързан с Автомобила, независимо дали е виновен или не, да уведоми незабавно: НАЕМОДАТЕЛЯ /офис Пловдив - тел.: 0877001111; офис София - тел.: 0885117432/,  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и органите на реда /тел. 112/,  като регистрира  събитието, изчака на място до пристигане на отговорните служители, спазва всички изисквания на ЗДП и приложимата нормативна уредба относно протоколите и другите документи, издавани и съставяни в такива случаи, оказва пълно съдействие  и спазва изискванията и указанията на органите на КАТ/МВР и на застрахователя, както и като предприеме всички необходими мерки за предотвратяване или ограничаване на липси и щети

3.3. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност и обезщетява НАЕМОДАТЕЛЯ за всички вреди, липси и щети на или произтичащи от ползването на Автомобила, в това число, но не само:

- липси или щети по Автомобила, негови части или оборудване, за които липсва Констативен протокол за ПТП от КАТ/МВР;

липси или щети по Автомобила, негови части или оборудване, които не са покрити от застраховките КАСКО и ГО, или за които е отказано плащане на застрахователно обезщетение от застрахователя;

- липси или щети по Автомобила, негови части или оборудване, настъпили при управление на Автомобила в неизпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора или на условията на застраховките КАСКО и ГО;

в случаите, когато се установи, че щетите са нанесени умишлено от НАЕМАТЕЛЯ, негов пълномощник или служител и/или не са покрити от застраховка КАСКО или отказани, то същият дължи обезщетение за престоя на автомобила в оторизиран сервиз за ремонт в размер на 50 лв. с ДДС за ден престой;

- разходи за отстраняване на повреди по чистачки, касетофон, навигационна система, антена, гуми, джанти, тасове, повредени интериорни детайли, замърсявания по интериора и екстериора на автомобила, изискващи допълнително специално почистване на Автомобила;

- разходи, направени от НАЕМОДАТЕЛЯ вследствие загубване, увреждане или невръщане от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелството за регистрация, ключ/ове, регистрационни табели, друго оборудване или документи на Автомобила;

вреди, произтичащи от или във връзка с неразрешени от НАЕМОДАТЕЛЯ ремонти;

санкции, наложени от компетентните органи вследствие извършени с Автомобила нарушения на ЗДП и Правилника за прилагането му, в т.ч. когато санкциите са наложени или НАЕМОДАТЕЛЯТ е уведомен след прекратяване на Договора   При получаването на електронен фиш или глоба, наложена от органите на реда, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да уведоми своевременно НАЕМАТЕЛЯ. От своя страна НАЕМАТЕЛЯТ следва да заплати дължимата сума към съответния орган и да представи на НАЕМОДАТЕЛЯ документ за извършеното плащане в следните срокове: при глоба за неправилно паркиране – до 2 дни след уведомлението от НАЕМОДАТЕЛЯ и до 7 дни за всички останали нарушения.

 При неспазване на горепосочените срокове НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса в размер на 30лв. с ДДС за покриване на административните разходи на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тази такса не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задължението да заплати санкциите, наложени от органите на реда за извършените нарушения.

3.4. Удължаване срока на ползване на Автомобила става след предварително уведомление до НАЕМОДАТЕЛЯ, направено най-късно до 6 /шест/ часа преди изтичане на наемния срок при условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ няма друга резервация за същия Автомобил. За всеки допълнителен ден НАЕМАТЕЛЯТ заплаща авансово в пълен размер наем в договорения при наемане на Автомобила размер, като за този срок Договорът остава в сила между страните при същите условия.

3.5. При констатирана повреда на автомобила по вина на НАЕМАТЕЛЯ или неизпълнение на договорни задължения от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и да изиска връщане на Автомобила, както и да задържи до 100% внесения депозит.

3.6. При повреда на автомобила, която не може да се вмени във вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на Наемателя подходящ заместващ автомобил. При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.

3.7. При просрочване връщането на Автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да влезе във владение на Автомобила по всяко време и на всяко място без това да се счита за самоуправство. Невръщането на Автомобила ще се счита за престъпно деяние по смисъла на НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ  има право да обяви Автомобила за издирване на органите на МВР, както и на други организации за сигурност и охрана.

3.8. При просрочване връщането на Автомобила с повече от 2 часа след договорения час НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в двоен размер на наема за всеки започнат 24-часов период.

3.9. При настъпване на застрахователно събитие и констатиране на щети, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен лично да заведе щетите в ликвидационния център на застрахователя, като НАЕМОДАТЕЛЯТ оказва необходимото съдействие. Таксата за съдействие при обработка на документите по щетата е 50 лв. с ДДС. При незаведена щета от застрахователно събитие, настъпило в наемния срок, НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса за завеждане на щетата в размер на 80 лв. с ДДС.


4.     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

4.1. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, предвидени в Договора, да бъдат събрани, съхранявани и обработвани от НАЕМОДАТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като НАЕМОДАТЕЛЯТ гарантира, че ще използва същите само за с упражняване на права и изпълнение на задължения по Договора.

4.2. Спорове, произтичащи от Договора, които не могат да се уредят със споразумение, се решават от компетентния съд.

4.3. Списък на санкциите за неправилно изпълнение или неизпълнение на Договора (включително, но не само Общите условия) са посочени в Приложение 1 към Договора, което е достъпно на www.orent.bg и в офисите на НАЕМОДАТЕЛЯ.