Общи условия


Омникар Рент 0ОД, В качеството си на Наемодател, отдава под наем автомобил /МПС/ на Наемателя, срещу заплащане на възнаграждение, при следните Общи условия:


Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта и свидетелство за управление на МПС (СУМПС). В случай, че клиентът предостави Шофьорска книжка, която НЕ е издадена от държава членка на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или конфедерация Швейцария, той трябва да предостави международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС (винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорска книжка). 1. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА:

1.1. Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа и същият се отдава под наем на Наемателя в изправно състояние, със задължителното оборудване и документи, изисквани от органите на КАТ, отразени в двустранно подписан Приемо-Предавателен протокол /наричан по-долу в текста ППП/, който е неразделна част от Договора за наем, при условията на които става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи и принадлежности, в уговорения срок и място, в същото състояние, в което му е предоставен, съгласно ППП.

1.2. Автомобилът се предава на Наемателя в изправно техническо състояние, с принадлежности и документи, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба, в добър външен вид, с годишен винетен стикер и с действаща застраховка Гражданска отговорност.

1.3. При евентуално предвидено или непредвидено неспазване срока на връщане на автомобила от Наемателя, той се задължава да уведоми Наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение по-дълго от 120 мин., Наемателят дължи неустойка в размер дневно-наеманата цена на автомобила, съгласно уговорената тарифа от Договора за наем.

1.4. Неизпълнение на задължението за връщане на МПС от Наемателя за повече от два дни, без за това да е уведомен Наемодателят, се счита за присвояване по смисъла на НК и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия Договор.

 1.5. При осъществяване хипотезата на т. 1.4. по-горе, Наемодателят има право да задържи заплатения от Наемателя при сключване на Договора за наем гаранционен депозит.


2. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДРУГИ.

 2.1. При всякакви щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, включително, но не само, при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на Наемателя, последният се задължава да заплати на Наемодателя пълното обезщетение, включително разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем.

2.2. Отговорността на Наемателя може да бъде ограничена при заплащане и приемане на допълнителна услуга "Супер застраховка„, която не подлежи на връщане. При заплащане на тази услуга, отговорността на Наемателя се редуцира до размера на тази услуга, с изключване на случаите по точка 5.5. от настоящите Общи условия. Супер застраховката не покрива, респективно не може да обезпечи Наемодателя при настъпване на следните случаи: загуба на ключове, документи на автомобила, повреда, загуба или кражба на регистрационен номер на автомобила, загуба или повреда на чистачките, стъкла и щети по ходовата част на автомобила вследствие недобросъвестната му експлоатация от страна на Наемателя, респективно свързано с него лице, щета на гуми, джанти, тасовe /когато не са предизвикани от пожар или ПТП, установени с протокол от полицията/, щети в резултат на ползване на МПС в съответствие със забраните на т. 5.5. Приемането на Супер застраховката не освобождава Наемателя от задължението му да получи и предостави на, Омникар Рент ООД протокол от полицията в случай на кражба или щета, както е подробно описано в т. 5.1.3. В противен случай, Наемателят трябва да покрие изцяло нанесените на автомобила щети.

2.3. Отговорността по отношение на щети, нанесени от трети лица, ако е причинена виновно от Наемателя, се поема от застраховката, „Гражданска отговорност" до лимита й, с изключение на случаите, визирани в т. 5.1, 5.2, 5.3, и 5.4 от тези Общи условия. Само при наличие на уважен регресен иск от застрахователя по смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане, тази отговорност се поема от Наемателя.

2.4. В случай че картата памет на навигационната система е открадната или загубена, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 400,00 лева.

 2.5. В случай че документите, ключовете, регистрационните табели на наетия автомобил бъдат откраднати или изгубени, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 600,00 лева

2.6. В случай че билет за достъп и/или карта за достъп до обществения паркинг на летище София, Пловдив, Варна, Бургас бъде изгубен/а, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 200,00 лева.

 2.7. В случай на инцидент с автомобила, се дължи административна такса в размер от 100,00 лева, без значение по чия вина е настъпил инцидента.


3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. С подписа си, поставен върху Договора при получаване на автомобила, Наемателят се задължава да заплати крайната сума по Договора, която е сбор от сумите, уточнени в детайли в Договора за наем, чрез разплащателни средства, одобрени от Наемодателя /ваучери, кредитни карти, дебитни карти, банков превод или в брой/.

3.1.1. Онлайн плащанията се извършват с кредитна/дебитна карта чрез лицензирана банкова институция — „Борика“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД;

3.2. Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя:

3.2.1. Наема на ден и услугата „ Супер застраховка“ /ако е приета/ за ограничаване на отговорността при нанесени щети и/или при кражба на автомобила и всички допълнителни услуги упоменати върху договора за наем;

3.2.2. Всички допълнителни такси от еднопосочни наеми /наем, с връщане на автомобила в офис различен от офиса на наемане/, ако има такива. При оставяне на автомобила на място, различно от предварително уговореното, се начислява такса за прибиране, определена от Наемодателя;

3.2.3. Всички такси и глоби за неправилно паркиране и неспазване на Закона за движение по пътищата, отнасящи се до автомобила и съответния период на наем, както и административна такса от 60,00 лева;

3.2.4. Разходите на Наемодателя, включващи официално направени разходи, разрешени от закона, направени при събирането на дължимите суми от Наемателя;

3.2.5. Стойността на липсващо гориво в съответните литри, калкулирано по 4,00 лева за литър.

3.2.6. При надвишаване на фиксирания пробег Наемателят дължи допълнителна такса в размер на 0,12 лв. / км

3.2.7. Приложимите такси и ДДС.

3.3. Наемателят се задължава да заплати гаранционен депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояние, съобразно ППП, депозитът се освобождава. При констатиране в ППП на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в ППП, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъка, ако има такъв, се освобождава.

3.3.1. Гаранционният депозит може да бъде заплатен чрез процедура по авторизация и анулиране на авторизация по кредитна/дебитна карта. Съответната сума за депозита се авторизира („блокира") по кредитната/дебитната карта на Наемателя, а след връщане на автомобила в изрядно състояние, съобразно ППП, депозита се освобождава, чрез анулиране на авторизация (сумата се „раз блокира“).


4.Отговорности на Наемодателя

4.1. Наемодателят отговаря за щети, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима автотехническа експертиза.

4.2. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя заместващ автомобил за срока, за който е сключен Договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.

4.3. В случай на неизпълнение по смисъла на този Договор за наем от страна на Наемателя, Наемодателят има право да предприеме всички законни действия, за да преустанови ползването на имуществото от страна на Наемателя.


5.Задължения и отговорности на Наемателя

5.1. Наемателят е длъжен:

5.1.1. Да ползва автомобила по предназначение, да го стопанисва с грижата на добър стопанин и го поддържа в чисто състояние;

 5.1.2. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС, както и да сигнализира на Наемодателя за случващото се, съответно на телефон 0700 456 45;

5.1.3. В случай на кражба, злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти, да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно задължителното получаване на протокол от полицията и на други документи. В срок от дванадесет часа от настъпване на щетата/кражбата, Наемателят следва да уведоми Наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

5.2. Наемателят се задължава да спазва интересите на Наемодателя и на застрахователната компания В случай на ПТП или кражба като:

 5.2.1. Предоставя имената и адресите на участниците и свидетелите;

5.2.2. Не прехвърля отговорността или вината и не предоставя средства на хората, които участват в ПТП;

5.2.3. Не напуска автомобила без необходимите предпазни мерки от гледна точка на сигурността му;

5.2.4. Да извести най-близкия офис на, Омникар Рент ООД по телефона, дори и в случай на леко ПТП и да попълни всички необходими документи на Наемодателя в рамките на 12 часа;

5.2.5. Да извести веднага полицията, ако трябва да се установи вината и на друг участник в ПТП или има наранен човек;

5.2.6. Да е сигурен, че когато няма никой в автомобила, то той е заключен и че ключовете и документите на автомобила се съхраняват в Наемателя.

5.3. Наемателят няма право:

 5.3.1. Да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремарке, за състезателни цели, спортни прояви, обучения, тренировки, изпитания, пренасяне на едри, насипни или други товари.

5.3.2. Да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи вещества;

5.3.3. Да управлява автомобила извън Републиканската пътна мрежа;

5.3.4. Да пуши в наетия от него автомобил;

 5.3.5. Да предоставя управлението на автомобила на неупълномощено от Наемодателя лице;

5.3.6. Да използва наетото МПС за транспортиране на стоки, забранени от Закона за митниците и за всякакъв вид незаконни действия;

5.3.7. Да управлява автомобила извън територията на Република България, освен в случаите, когато е изрично упълномощен от Наемодателя за това и предварително е заплатил всички необходими такси и застраховки за чужбина. За всяко неразрешено преминаване на граница, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 600,00 лева.

5.3.8. Да извършва неразрешени ремонти на автомобила;

 5.3.9. Да прехвърля правата и задълженията си по този Договор на трето лице, освен ако това не е предварително одобрено от страна на Наемодателя, като данните на одобреното лице са записани на Договора.

 5.4. Наемателят трябва да притежава редовно Свидетелство за управление на МПС с валидност над една година, но не по-малко от срока на действие на Договора за наем, навършена двадесет и една годишна възраст и стаж зад волана от една година.

5.5. В случай, че Наемателят не спази ограничителните условия по тези точки и от това настъпят вредни последици за автомобила, респективно неговия собственик и/или произтекат частични щети или претенции на трети лица към Наемодателя, Наемателя дължи обезпечение на Наемодателя в размер, определен допълнително от вещо лице /специалист/, което следва да бъде назначено да изготви независима експертиза, която да удостовери настъпилите щети и тяхната стойност. Нарушаване на клаузите на т. 5.1.-5.4., в резултат на което са нанесени щети, изключва ограничената отговорност, визирана в клауза 2.2 и Наемателят е длъжен да плати пълно обезщетение.

5.6. В случай на недобросъвестна експлоатация от Наемателя, респективно свързано с него лице, ако автомобилът бъде върнат в изключително мръсно състояние, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 100,00 лева.

5.7. Тютюнопушенето в автомобилите е абсолютно забранено, в случай на установено нарушение от страна на Наемодателя, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 300,00 лева.

5.8. С подписването на Договора за наем, Наемателят потвърждава, че му е предоставена информация, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (33ЛД), известно му е, че предоставянето на неговите лични данни е доброволно, както и че е запознат с правата си по 33ЛД и дава безусловното си съгласие неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението на Договора, при спазване изискванията на действащото българско законодателство.


6.Потребителски спорове

6.1. Съгласно Закона за защита на потребителите (33П), в случай на нарушаване на техните права потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.

6.1.1.Жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмена форма на хартиен носител или по електронен път до Комисията за защита на потребителите.

6.1.2. Телефонъти адресът за контакт с Комисия за защита на потребителите са както следва:

-адрес: гр. София, пл.,Славейков" Ne4A, ет. 3,4 и 6;  -тел: 02/933 05 65; -факс: 02/988 42 18; - гореща линия: 0700 111 22; -уеб сайт: https://www.kzp.ba/podavane-na-zhalba